Series > Black White Grey series

collage Terri Whetstone
Black White Grey triptych (# 9- 11), 2018
2018